3 Mart 2012 Cumartesi

11.Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Cevapları

http://bilgistok.blogspot.com.tr/

SAYFA:16-17
A. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.XIX. yüzyılda Selanik şehrinin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veriniz?

www.halitcandundar.wordpress.com

1.Siyasi Durum: Fransız ihtilalı ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdir. Osmanlı toprakları üzerinde çıkarları olan emperyalist devletlerinde kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası içerisine girmiştir. Pek çok siyasi çatışmanın olduğu bir bölge olarak tarihe geçmiştir.
Kültürel Durum: Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançları gelenek ve görenek ülkede çok zengin bir kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı.
Sosyal Durum: Fransız İhtilal inden sonra fikir akımları ortaya çıkmıştır. Rumeli’deki en gelişmiş şehirdir. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demiryolu bağlantısı olan şehir, canlı bir ticaret merkeziydi.            

2.Mustafa Kemal’in ilköğrenimini aldığı Şemsi Efendi Okulunun aynı dönemdeki diğer okullardan farkı nelerdir?

2.Yeni öğretim metotları uygulanmakta,okumayı ve yazmayı kolaylaştıracak araç gereçler kullanılmaktaydı.Pozitif bilimler dersleri verilmekteydi.


3. Mustafa Kemal’in fikirlerinden etkilendiği yerli ve yabancı yazarlar kimlerdir?

3.Namık Kemal, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Celal Nuri,Voltaire, J.J. Rousseav


4. Mustafa Kemal’in Türk halkı tarafından tanınmasında etkili olan savaşlar hangileridir?

4.Çanakkale Savaşı, Trablusgarp Savaşı, Kafkas Cephesi, Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı


5. Mustafa Kemal’in liderlik özelliği hakkında bilgi veriniz?

5.Mustafa Kemal birçok savaşta başkumandan olarak görev aldı. Ülkeyi ileriye götürmek için çalıştı.


6. Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne bir örnek vererek açıklayınız?

6. Sevr Antlaşması’ndaki maddelerin ileride nelere yol açacağını düşünüp bu antlaşmanın kabul edilmesini istememiştir.


7. Mustafa Kemal’in ordu, siyaset ilişkisi hakkındaki görüşleri nelerdir?

7.Partiye katılmak isteyen subayların ordudan ayrılması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü ordu ve cemiyet bir olduğu sürece askeri alanda başarı sağlanamayacağı düşüncesindeydi.


8. Mustafa Kemal’in Harp Akademisinde okuduğu yıllarda İstanbul’daki siyasi durum hakkında bilgi veriniz?

8.Osmanlı Devleti’nin başkentiydi.


9. Mustafa Kemal’in sizi etkileyen en önemli özelliğini nedenini belirterek yazınız?

9.Cevap size aittir.


10. Mustafa Kemal’in başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinin nedenleri nelerdir?

10.Küçüklüğünden beri askerliğe ilgi duyuyordu. Babasının ona verdiği öğüdü dikkate almıştır. Eğitim hayatında da okuduğu kitaplar ve devleti bulunduğu durumdan kurtarmak için düşünceleri eğitim hayatını etkilemişti.B. Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri ve kelime gruplarını yazınız.

1. Kocacık

2. 31 Mart

3.milliyetçilik

4. Trablusgarp

5. ileri görüşlülüğü

6. BatıcılıkveTürkçülük

7.Vatan ve Hürriyet

8.İngiliz

9Albaylığa

10.Muş ve Bitlis


C. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.1.(Y)
2. (Y)

3.(D)

4. (Y)

5. (Y)

6. (Y)

7. (D)

8. (D)

9. (Y)

10. (D)


Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1.B) Manastır Askerî İdadisi
2.C) Namık Kemal
3.A) Makedonya Cephesi
4.D) Subaylar siyasi örgütlere girmelidir

5.C) II- III – IV – I

6.B) Çanakkale Savaşı

7.E) I – II – III – IV


ÖLÇME DEĞERLENDİRME

SAYFA:44-45

A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Almanya’nın, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na yanında katılmasını istemesinin nedenleri nelerdir?


1.Cephelerin geniş alana yayılmasını sağlamak, Osmanlı halifesi sayesinde İngiliz sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırmak, İngiliz sömürgelerine giden yolu kesmek, Ruslara yardım yapılmasını engellemek, Osmanlının Almanlar için iyi bir Pazar olması


2.Mondros Ateşkes Anlaşması’ndaki hangi maddeler Osmanlı Devleti’nin işgalini kolaylaştırma amacıyla hazırlanmıştır?

2. 7. ve 24. maddeler


3. Paris Barış Konferansı’nın toplanma amacı nedir?

3.Amacı barışın esaslarını görüşmekti.


4. İzmir’in işgaline Türk halkının tepkileri neler olmuştur?

4.Türk halkı bu işgale karşı çıkmıştır. Reddi ilhak Cemiyeti maşatlık meydanında halkı toplayarak yapılan işgali protesto etmişlerdir.


5. Milli Mücadele’yi destekleyen cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?

5.Azınlıkların taşkınlıklarına tepki olarak ortaya çıktı.Bölgeseldirler.Cemiyetlerin kuruluşunda Türklük duygusu etkili oldu.Cemiyetlerce basın yayın etkili biçimde kullanıldı,silahlı direniş örgütlendi.


6. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktıktan sonra İstanbul’a çağrılmasının nedenleri nelerdir?

6.M.Kemal 25 Mayıs 1919’da Havza’ya geldi. Havza’da valilik ve kumandanlara gönderdiği telgrafla işgallerin protesto edilmesini istedi. Bu durumdan rahatsız olan İngilizler İstanbul hükümetine baskı yaparak M.Kemal’in İstanbul’a geri çağırttılar ama M.Kemal bu emri dinlemedi.


7. Amasya Görüşmeleri’nin Temsil Heyeti açısından önemi nedir?

7.İstanbul hükümetinin bir üyesini M.Kemal’le görüşmeye göndermesi. Temsil heyetinin hukuken tanındığı anlamına gelmektedir.


8. Temsil Heyeti’nin Ankara’yı merkez olarak seçmesinin sebepleri nelerdir?

8.Merkezi bir yer olması. Batı cephesine yakın olması. Demiryolu ulaşımının bulunması. Haberleşmenin olması.

9. Büyük Millet Meclisi’ne karşı ayaklanmaların sebepleri nelerdir?

9.İstanbul hükümeti milli bilinci bastırmak için fetvalar yayımlaması, halkı kışkırtması. İngilizlerin boğazlar ve Marmara’ya milli kuvvetleri yaklaştırmamaya çalışması. Bazı Kuvayi Milliye şeflerinin yanlış tutumları. Anadolu’nun bazı bölgelerindeki nüfuzlu kimselerin emir altına girmek istememesi.


10. Sevr Antlaşması’na karşı Osmanlı yönetimi, Mustafa Kemal ve Türk milletinin tepkileri neler olmuştur?

10.İstanbul hükümeti Sevr’i kabullenmiştir. M.Kemal antlaşmanın Türk topraklarını parçalayacak milli birlik ve beraberliği bozacak bir anlaşmanın kabul edilmeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştu. Türk milleti de antlaşmaya karşı çıkarak milli mücadeleye destek verdi. Antlaşmayı onaylayanlar vatan haini ilan edildi.B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

1.Tercümanıahval

2.Osmanlı Mebusan Meclisi

3.Trablusgarp

4.Felahıvatan

5.Anzavur

6.Amasya Genelgesi

7.BOŞ

8.Hıyanetivataniye

9.Sırbistan

10.Wilson ilkeleri cemiyeti


C.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına”D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (D)

2.(D)

3. (D

4.(Y)

5.(Y)

6.(D)

7. (Y)

8.(Y)

9.(D)

10.(D)


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. C) Osmanlı topraklarının azalması

2. C) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi

 3.  D) Sömürge yolları üzerinde güçlü bir devlet istenmemesi

4. C) Türk halkının Mustafa Kemal’in mücadelesine değer verdiğinin

5. B) Manda ve himaye kabul edilemez

 6.D) İstanbul’un resmen işgali

7. Soru hatalıdır!


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SAYFA:66-67

A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.Milli Mücadele’de Doğu Cephesi’nde kimlere karşı niçin savaşılmıştır? Belirtiniz.

1.Ermeniler Doğu Anadolu’yu ele geçirmek için harekete geçtiler. Van, Bitlis, Erzurum, Kars ve Nah civan’a saldırdılar.


2.Milli Mücadele’de Güney Cephesi’nde işgallere karşı yapılan direnişin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

2.Kuvay-ı Milliye karşısında başarılı olamayan Fransızlar daha TBMM açılmadan 11 şubat 1920’de Maraş’tan ve 10 nisan 1920’de Urfa’dan kovuldular.


3.Londra Konferansı’nın TBMM Hükümeti açısından önemi nedir? Açıklayınız.

3.İtilaf devletleri TBMM’yi hukuken tanıdılar.


4.Türk ordusu Sakarya’nın doğusuna neden çekilmiştir? Belirtiniz.

4.Yunanlıların savunma hatlarını kırmaya başlayıp ilerlemesinden dolayı.


5.TBMM, Mustafa Kemal’e Başkomutanlık yetkisini niçin vermiştir? Belirtiniz.

5.Yunanlıların ilerlemesi üzerine halkın ve ordunun morali bozuldu ve TBMM’de kaygılara yol açtı. Bazı milletvekilleri TBMM’nin Kayseri’ye taşınmasını istediler fakat bu fikir kabul edilmedi. Mecliste yapılan son tartışmalar üzerine M.Kemal’in ordunun başına geçmesi istendi.


6.Tekalifimilliye Emirleri niçin çıkarılmıştır? Açıklayınız.

6.Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmıştır.


7.İstiklal Marşımızın anlam ve önemini açıklayınız?

7.Türk milletinin yaşama azmiyle milli ve manevi duygularını en düzel şekilde ifade eden marştır. Türk milletinin bağımsızlığının sembolüdür.


8.Sakarya Zaferi’nden sonra İtilaf Devletlerinin politikalarında ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız.

8.Sakarya Savaşı’ndan sonra itilaflar Türk ordusunu geçemeyeceklerini anlayınca geri çekilmeye başlamışlardır ve daha sonra boşaltmışlardır.


9.Büyük Taarruz’dan önce ne gibi hazırlıklar yapılmıştır? Belirtiniz.

9.Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanarak halktan yardım toplandı.


10.Mudanya Ateşkes Anlaşması’nın önemi nedir? Açıklayınız.

10.Askeri zaferimizi tamamlayan siyasi ve diplomatik bir zaferdir. Doğu Trakya ve boğazlar savaş yapılmadan alındı.

B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

1. Gümrü

2 Dörtyolda

3. II.İnönü  savaşı sonrası İsmet paşa’ya

4. italyanlara

5.TBMM Sakarya Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal’e gazive mareşal

6. İstiklal mahkemeleri

7. Kars

8. TBMM’ye

10. İngiltere hükümeti


C.Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise ”D” yanlış ise “Y” yazınız.

1.(D)

 2.(D)

 3(D)

4.(D)

 5.(Y)

6.(D)

 7.(D)

 8.(Y)

9.(D)

10.(D)


Ç.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.D)Padişahın yetkilerini genişletmek

2.B)İki taraf arasındaki görüş ayrılığından yararlanmak

3.A)Düzenli orduyu oluşturmak

4.B)Yunanlılara karşı Sakarya Zaferi’nin kazanılması

5.D)Tekalıfimilliye Emirleri çıkarıldı

6.E)Brest-Litowks Antlaşması

7.A)Tekalifimilliye Emirlerini çıkarması

8.C)II. İnönü Savaşı


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SAYFA:108-109

A.Aşağıda verilen kelimeleri boş bırakılan yerlere yazınız.

milli kimlik

2. Lozan Barış Antlaşması

3. 13 Ekim 1923 olurken 29 Ekim 1923’de

4. Mart 1924’de

5. 17 Şubat 1926


B.Aşağıdaki ifadelerin başına bilgiler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.

1.(D)

2.(Y)

3.(Y)

4.(D)

 5.(D)


C.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.Lozan Barış Antlaşması ile ilgili görüşmelerin uzamasının nedenleri nelerdir?

1.Türk heyetinin kapitülasyonları kabul etmesi üzerine görüşmeler 4 şubat 1923’te kesilmesine neden oldu.


2.Cumhuriyet döneminde tarım ve ticaret alanında kazanılan başarılar nelerdir?

2.Tarımda insan gücü yerine makineleşmeye gidilmiştir. Atatürk Orman Çiftliği kurularak birçok yeni bitkiler denenmiştir.


3.Cumhuriyet döneminde  Türk kadınına sağlanan siyasi haklar nelerdir?

3.Seçme ve seçilme hakkı, belediye ve muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanındı.


4.Atatürk’ün Cumhuriyet dönemi  kültür ve sanatına hangi katkılar olmuştur?

4.Güzel sanatlar akademisi, konservatuar, musiki muallam mektebi ve inkılap sergisinin açılmasını sağlamıştır.


5.Cumhuriyet’in ilk yıllarında nasıl bir nüfus politikası izlenmiştir?

5.Çocuk sahibi olan aileler yol vergisinden muaf tutuldu, doğumevleri açıldı, ilaçlar ücretsiz dağıtıldı. Altı yada daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.


6.Kıyafet değişikliğinin amacını söyleyiniz?

6.Türk milletini hem çağdaş bir görüntüye kavuşturmak hem de giyim- kuşamdaki karmaşaya son vererek milli birliği ve beraberliği güçlendirmek.Ç.Aşağıdaki kavramları uygun olan açıklamalarla eşleştirerek parantez içine yazınız.

(H) 1.TBMM                                                   A.Atatürk 1919-1927

(M) 2.Lozan Barış Antlaşması                     B.Kazım Karabekir Paşa

 (I) 3.Türk İnkılabı                                         C.Fethi Okyar

 (F) 4.İhtilal                                                    D.1 Kasım 1928

 (G) 5.Islahat                                                 E.Tarımın geliştirilmesi

(K) 6.Misakı iktisadi                                      F.Yönetimin şiddet yoluyla yıkılması, karmaşa 

(D) 7.Harf İnkılabı                                         G. Bozulan sistemin düzeltilmesi

(L) 8.Tevhiditedrisat Kanunu                      H.23 Nisan 1920

(C) 9.Serbest Cumhuriyet Fırkası              I.Milli egemenliğin gerçekleştirilmesi

(B) 10.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası   J.Aile ve miras hukuku

(E) 11.Aşar vergisi                                       K.Ekonomik kalkınma yemini

(A) 12.Nutuk                                                  L.3 Mart 1924 Öğretim Birliğinin Sağlanması

(J) 13.Medeni Kanun                                    M. Türkiye’nin bağımsızlığını kazanması

                                                                       N.Kılık kıyafet değişikliği


D.Aşağıda çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1.A)Kadının yönetime katılmasını sağlama

2.A)Yalnız I

3.C)Halkçı olma

4.B)Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması

5.A)Yalnız I

6.E)Milli egemenlik

7.E)Genelkurmay Başkanlığının kurulması 

8.D)Aile ve Miras Hukuku


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SAYFA:192-193

A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.Atatürkçüğün tanımını yaparak bize kazandırdıklarını günümüzden örnekler vererek açıklayınız?


1.Temel esasları Atatürk tarafından belirlenen, devlet hayatına, fikir hayatına, ekonomik hayata ve toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere ATATÜRKÇÜLÜK denir.


2.Cumhuriyetçilik ilkesinin halkçılık ilkesiyle ilişkisini açıklayınız?
Halkçılık, cumhuriyetçilik ilkesinin içerdiği demokratik,özgürlükçü,çoğulcu yönetimi destekler.diğer bir ifadeeyle T.C. kuran Türk halkına Türk milleti denir

3.Milliyetçilik ilkesinin birlik ve beraberliği sağlamadaki etkisini açıklayınız? (BOŞ)

4.Halkçılığın devletçilik ve milletçilikle ilişkisini açıklayınız? (BOŞ)

5.Toplumsal barışı sağlama açısından laikliğin yararlarını açıklayınız? (BOŞ)

6.İnkılapçılığın Türkiye’nin bugünkü seviyeye gelmesindeki etkisini örneklerle açıklayınız? (BOŞ)

7.Milli güç unsurları açısından Türkiye’nin günümüzdeki durumunu değerlendiriniz?

7.Yorum soruları sizlere ait.


B.Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise ”D” yanlış ise “y” yazınız.

1.(D)

2.(Y)

3.(D)

4.(D)

5.(Y)


C.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

1.Devletçilik

2.İnkılapçılık

3.Milliyetçilik

4.Laiklik

5.Halkçılık


Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1.B)Ekonomide özel mülkiyete karşı olma

2. Milliyetçilik

3. Halkçılık

4. Milliyetçilik

5. Cumhuriyetçilik-Halkçılık

6. Laiklik

7. İnkılapçılık

8.D)Devletin dini hayatı kontrol altına alması

9.D)Laiklik

10. (BOŞ)

11. (BOŞ)

12.E)Cumhuriyetçilik


D.Aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz.

Yukardan Aşağı

1.Devlet işleri ile din işlerini birbirinden ayrılması ve devletin siyasi, iktisadi ve hukuki düzende sadece aklın egemenliğini kabul etmesi prensibi (laiklik)

2.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1929 dünya ekonomi krizinden sonra uygulamaya başladığı ekonomi politikası (devletçilik)

4.Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynakların tümü(milli güç)

5.Belirli bir toprak üzerinde ülkü birliği çevresinde  toplanan insanların bağımsız olarak bir yönetim altında örgütlenmesi sonucu oluşan teşkilat (devlet)

 

Soldan Sağa

3.Türk inkılabını dinamik hale getiren ilke(inkılapçılık)

6.Vatandaşların sosyal alanda temel gereksinimlerini karşılayan, eşit şekilde kamu hizmetlerine götüren, vatandaşlarının hayatlarını güvence altına almayı amaçlayan devlet anlayışı (BOŞ)

7.Atatürk’ü etkileyen Osmanlı düşünürü (Ziya Gökalp)

8.Bir devlette, egemenliğin bazı kişilerin veya bir grubun elinde toplandığı yönetim biçimi (Oligarşi)

9.Yasama yürütme ve yargının tek bir elde toplanması(BOŞ)


ÖLÇME DEĞERLENDİRME       

SAYFA:208-209

A.Aşağıdaki ifadelerden doru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1.(Y)

2.(D)

3.(D)

4.(Y)

5.(Y)

6.(D)


B.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biriyle tamamlayınız.

1.Hatay

2.Romanya

3.Bulgaristan

4.Dış politika

5.Lozan Barış Antlaşması

6.Kapitülasyonlar

7.Milli 


C.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.D) II-III

2.A)Uluslar arası alanda yalnız kalmamak

3.C) I-II

4.D)Lozan Barış Antlaşması

5.B)Milletler Cemiyetinin kurulması

6.D)Türkiye-Irak sınırı

7.E)Lozan

8.D)Anadolu da yayılma siyaseti izlemesi

9.B) I-III

10.E)Batılıların Türkiye’deki çıkarlarından vazgeçmediğini

11.A)Ortadoğu’da barış ve güvenliği sağlamak

12.A)Balkan antantını imzalaması


Ç.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.Dış politikanın belirlenmesinde etkili olan güç unsurları nelerdir?

1.Siyasi güç, askeri güç, ekonomik güç


2.Lozan Barış Antlaşmasının yeni Türk devletinin uluslararası alanda tanınmasına etkisi nedir? Açılayınız.

2. Lozan Barış Antlaşması’yla siyasi ve hukuki alanda bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.


3.Cumhuriyetin ilk yıllarında Yunanistan ile hangi konularda sorunlar yaşanmıştır? Bu sorunlar nasıl çözüme kavuşturulmuştur?

3. Nüfus Mübadelesi sorunu yaşanmıştır. İtalya’nın Doğu Akdeniz’de yayılma girişimleri iki ülkenin birbirine yakınlaşmasına neden olsu. Bu durumda Ankara’da imzalanan Nüfus Mübadelesi Anlaşması ile çözüme kavuşturulmuştur.


4.Türkiye birçok devletle arasında sorunlar çıkaran yabancı okullar meselesini hangi önlemleri alarak sonuca bağlamıştır?

4.Türkiye yabancı okullar meselesini kendi içişleri meselesi olarak değerlendirdi ve yabancı devletlerin bu meseleye karışmasını engelledi.


5.Türkiye’nin Osmanlı dış borçlarından payını düşeni ödemeyi kabul etmesini Sovyetler Birliğinin istememesinin sebebi nedir?

5. Türkiye’nin yaptığı anlaşma gereği Osmanlı’nın borçlarını ödeyecekti, aynı durumun çarlık döneminin borçlarını ödemek istemeyen Sovyetler Birline emsal teşkil ettiği için.


6. II. Dünya Savaşı tehlikesinin belirmesi üzerine Türkiye’nin 1932-1939 döneminde izlediği dış politikanın esasları neler  olmuştur?

6.Türkiye, Milli Mücadele’de ve sonrasında elde ettiği kazanımlar ile uluslar arası alanda kazandığı saygınlığı korumaya ve yaşanan bunalımları barışçı yollarla çözmeye yönelik bir dış politika izlemiştir.


7.Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üyelik için davet edilmesinin sebepleri nelerdir?

7.Türkiye’nin uluslararası politikada ağırlığını hissettirmesi ve barışçı bir politika izlemesi, batılı devletlerle sorunlarını halletmesi davet edilmesine yol açmıştır.


8.Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye hangi kazanımları elde etmiştir?

8.Boğazlar Komisyonu’nun bütün yetki ve görevleri Türk milletine bırakıldı.


9.Balkan Antantı ve Sadabat Paktı dünyadaki hangi gelişmeler üzerine imzalanmıştır?

9.İtalya, Japonya ve Almanya umduğunu bulamayınca kaybettiklerini tekrar alma çabasına girerek değişikliği savunan grubu oluşturmuştur. Bu olaylar karşısında Türkiye’nin yerini alma zorunluluğu vardı ve bu gelişmeler üzerine Türkiye bu anlaşmaları imzaladı.


10.Fransa hangi gelişmeler üzerine Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını kabul etmiştir?

10.Almanya’nın Avusturya’yı ilhakından sonra, Avrupa’da güçler dengesi bozuldu. Avrupa’daki bu gergin durum üzerine Fransa Hatay’ın anavatana katılmasını kabul etti.


ÖLÇME DEĞERLENDİRME

SAYFA:217

A.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.Atatürk’ün hasta olduğu günlerde dış politikadaki en önemli dorun nedir?

1.Hatay sorunudur.


2. Atatürk’ün hasta olmasına rağmen yurt gezilerine çıkma nedeni nedir?

2.Hatay sorununu kesin olarak çözmek istemesi


3.Atatürk’ün ölümünün yurt içinde ve yurt dışında yankıları neler olmuştur?

3.Bütün yurtta yas ilan edildi. Atatürk’ün naşını ziyaret etmek isteyen halk Dolmabahçe Sarayı’nda izdihama neden oldu. Yerli ve birçok yabancı basın vefat haberini birinci sayfadan duyurdu.


4. Atatürk’ün kişiliğinde sizi en çok etkileyen yönleri nelerdir?

4.Yorum sorularının cevapları size kalmıştır.


5. Atatürk’ün Celal Bayar tarafından okunan meclis açılış konuşmasında eğitim ilke ilgili görüşleri nelerdir? (BOŞ)


B.Aşağıda verilen boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

1.Nihat Reşat Belger

2.Merinos ve Gemlik suni ipek

3.Fiesssinger

4.İsmet İnönü

5.Dolmabahçe Sarayı


C.Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1.(D)

2.(Y)

3.(Y)

4.(D)

5.(D)


Ç.Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1.D)Dolmabahçe Sarayı

2.A)Etnografya Müzesi

52 yorum:

 1. Ellerinize sağlık :)

  YanıtlaSil
 2. Çok saolun yaaaaa bir kaç boş var ama o kadarıda olsun artık :)

  YanıtlaSil
 3. Süperr çok saolun ellerinize sağlık :)

  YanıtlaSil
 4. Teşekkürler :)

  YanıtlaSil
 5. çok işim yaradı çok saolun (:

  YanıtlaSil
 6. Zeynep Ekremmm Bir tanesin sen kardeş yav

  YanıtlaSil
 7. Sonunda buldum ve teşekkür edemeden geçemicem. Abi her yerde İnkılap tarihinin 1. 2. 3. ünite cevapları veya eski müfredat cevapları var sonunda adam gibi cevapları olan bir site buldum çok saolun emeğinize sağlık

  YanıtlaSil
 8. çok sağolun allah razı olsun:)

  YanıtlaSil
 9. Yorumunuz için biz teşekkür ederiz :)

  YanıtlaSil
 10. ellerinize sağlık çok saolun

  YanıtlaSil
 11. tşkler elinize sağlık bilgilerinizi helal edin

  YanıtlaSil
 12. Biz teşekkür ederiz, helal olsun :)

  YanıtlaSil
 13. teşekkür ederim bize bu kolaylığı sağladığınız için

  YanıtlaSil
 14. adamın dibisin admin :)

  YanıtlaSil
 15. çok güzell fakat devamı yokmu yaaaa

  YanıtlaSil
 16. ayyy çok saolun ya bilgileriniz süper ellerinize sağlık allah razı olsun sizden ya

  YanıtlaSil
 17. Teşekkür ederiz, soruların cevapları bu kadardır :)

  YanıtlaSil
 18. ÇOK TEŞEKKÜRLER :) :)

  YanıtlaSil
 19. Hakkınızı helal edin, emeğinize sağlık :)

  YanıtlaSil
 20. Helal olsun, teşekkür ederiz :)

  YanıtlaSil
 21. Allah razı olsun valla sağolun ya

  YanıtlaSil
 22. sizde olmasanız biz ne yapardık emeğinize sağlık tatlım :)

  YanıtlaSil
 23. sizler olmasaydınız bizler ne yapardık allah razı olsun sizden tarihimin 5 olması size bağlıdır teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 24. çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz

  YanıtlaSil
 25. tesekkürler gerçekten yaa.ellerinize sağlık çok güzel olmuş

  YanıtlaSil
 26. iyimiş :)tşk.

  YanıtlaSil
 27. çok teşekkür ettin emegi geçenlerin eline sağlık

  YanıtlaSil
 28. cook saolun yaa :D:D ıı vrsın zeynep :D

  YanıtlaSil
 29. güzel site elinize sağlık :D:D xD

  YanıtlaSil
 30. elinize kolunuza sağlık Allah razı olsun :)

  YanıtlaSil
 31. eline saglik kardesim cok sper olmus :D basarilarinin devamini dilerim k.g:D

  YanıtlaSil
 32. harika harika yarın ki sınavım için yeterli harika bilgiler hemen kağıda geçirip ezberlemeye başlıcam çok teşekkürler

  YanıtlaSil
 33. ELLERİNİZE SAĞLIK ARKADAŞLAR ÇOK ÇOK TEŞEKKÜRLERRRR

  YanıtlaSil
 34. çok teşekkür ederim çok sagolun ya yarna yetişmesi lazımdı hnzır gibi yetiştiniz :))))

  YanıtlaSil
 35. sayfa 132 145 154 163 178 184 185 bütn snfa bunların cevapları lazım yarın için. performans ödevi verdi hocamız admin cevapları vereblirmisn

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mami Tepe söylediğiniz sayfaların cevaplarını size yazabileceğimiz kaynağımız yok artık. Biz bu cevapları yazdığımızda 2012 yılıydı. Acil bir durum olduğunu görüyorum ama üzgünüm yapabileceğim birşey yok, cevapları kitapta arayın veyahutta başka siteleri gezin.

   Sil
 36. Sayfa 108-109 arasında

  1.Lozan Barış Antlaşması ile ilgili görüşmelerin uzamasının nedenleri nelerdir?
  1.Türk heyetinin kapitülasyonları kabul etmesi üzerine görüşmeler 4 şubat 1923’te kesilmesine neden oldu. Olan cümlenin

  1.Lozan Barış Antlaşması ile ilgili görüşmelerin uzamasının nedenleri nelerdir?
  1.Türk heyetinin kapitülasyonları kabul etmemesi üzerine görüşmeler 4 şubat 1923’te kesilmesine neden oldu.
  Böyle olması gerekir. Emeğiniz için teşekkürler.

  YanıtlaSil
 37. çok güzel olmuş ellerinize sağlık bilgilerinizi helal edin :)

  YanıtlaSil